Ravenna 2
 
Isacco Ravenna
 
Emma Levi
 
                     
Ugo Ravenna Giulio Ravenna Rino Lazzaro Ravenna
9-9-1871 Ferrara 18-1-1873 Ferrara 8-12-1874 Ferrara
  Maria Ferrari  
 
         
Emma Ravenna Isacco Ravenna
   
? Levi